• Ochrona danych osobowych

    • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

      

     Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

     Administratorem danych osobowych jest:

      Przedszkole nr 17, Tychy, ul. Tołstoja 5

     Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym.

     Podstawa prawna przetwarzania: Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159), Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203, ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646), innych przepisów prawa regulujących działalność placówek oświatowych lub za zgodą na przetwarzanie danych osobowych jeśli takiej udzielono.

     Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

     Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa oraz czasem wskazany w JRWA. W zależności od rodzaju danych max. 50 lat

     Mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych:

     • prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,
     • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
     • prawo żądania przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

     - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

     • prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

     - osoba, której dane dotyczą , wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

     - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

     - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisów prawa

     • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  w przypadku gdy:

     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

     - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem , a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia

     - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą , potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń

     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu  ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

     • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,

     - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem

     Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

     Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.p17@oswiata.tychy.pl

      

     Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

      

     Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

     - osoby upoważnione do odbioru dziecka

      

     Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

     Administratorem danych osobowych jest:

      Przedszkole Nr 17 w Tychach, ul. Tołstoja 5

     Cel przetwarzania: dane przetwarzane będą w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka z placówki.

     Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do właściwej identyfikacji osoby upoważnionej  do odbioru dziecka.

      

     Odbiorcy danych:  podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa

     Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres uczęszczania dziecka do placówki.

     Mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych:

     • prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,
     • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
     • prawo żądania przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

     - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

     • prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

     - osoba, której dane dotyczą , wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

     - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

     - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisów prawa

     • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  w przypadku gdy:

     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

     - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem , a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia

     - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą , potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń

     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu  ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

     • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,

     - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem

      

     Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one profilowaniu i nie będą przekazywane poza granice EOG lub do organizacji międzynarodowych.

     Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.p17@oswiata.tychy.pl

      

     Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.