• ---

    • Deklaracja dostępności Przedszkola nr 17 w Tychach

     Przedszkole nr 17 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 17 w Tychach.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
     • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny
     • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
     • Nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki "A"

     Wyłączenia

     • Część treści opublikowanych przed 09.2018 wyłączona jest z obowiązku zapewniania dostępności
     • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
     • Treści wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub Skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
     • Inne treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Dziuba.
     • E-mail: i.dziuba@oswiata.tychy.pl
     • Telefon: 32 2171013

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 17 w Tychach
     • Adres: 43-100 Tychy, ul. Tołstoja 5
     • E-mail: p17@oswiata.tychy.pl
     • Telefon: 32 2171013

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Tychy, ul. Tołstoja 5

     Placówka dysponuje jednym budynkiem, nie dostosowanym do poruszania się osób z niepełnosprawnością

     W okolicach placówki znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

     Wejscie do budynku posiada podjazd dla wózków

     Placówka nie dysponuje toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych

     W budynku brak jest pętli indukcyjnych

     Do części budynku dopuszcza się dostęp osób z psem asystującym

     Placówka nie posiada możliwość wsparcia osobą posługująca się językiem migowym lub językiem Braille’a

     Placówka dopuszcza metody kontaktu poprzez telefon, email, korespondencję tradycyjną

      

      

     Deklaracja dostępności Przedszkola nr 17 w Tychach

         Przedszkole nr 17 w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy      z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.      Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 17 w Tychach.

     • Data publikacji strony internetowej:    
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:    
       

     Status pod względem zgodności z ustawą

         Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron     internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

     Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
     Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny,
     Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
     Nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki "A",
     Brak możliwości zmiany kontrastu oraz wielkości czcionki.

     Część treści opublikowanych przed 09.2018 wyłączona jest z obowiązku zapewniania dostępności,
     Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
     Treści wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub Skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
     Inne treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
         

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Dziuba.
     • E-mail: i.dziuba@oswiata.tychy.pl
     • Telefon: 32 2171013

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie     dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2     miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

         Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 17 w Tychach

         "Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,      aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,      na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.      Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.      Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej      sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni      od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,      kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.      Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.      W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,      wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,      lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

         Adres placówki: Tołstoja 5, 43-110 Tychy
     Placówka dysponuje jednym budynkiem, nie dostosowanym do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Placówka nie dysponuje toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
     W okolicach placówki znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
     W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
     Do części budynku dopuszcza się dostęp osób z psem asystującym.
     Placówka nie posiada możliwość wsparcia osobą posługująca się językiem migowym lub językiem Braille’a.
     Placówka dopuszcza metody kontaktu poprzez telefon, email, korespondencję tradycyjną.